VAN DEN BROECKE  BVBA
Alle verzekeringen - Fintro Bankagentschap


Algemeen > Individuele pensioentoezegging zelfstandigen

Individuele pensioentoezegging zelfstandigen

 

Voorheen kenden we de bedrijfsleiderverzekering, waarbij de een interne pensioenovereenkomst werd onderschreven waarbij de pensioensbelofte werd bepaald bij pensionering van de bedrijfsleider, en een bepaald kapitaal wordt uitgekeerd aan de nabestaanden in geval van overlijden.
Nadelen waren er in geval van faillisement van de onderneming en in geval van grove fout van de bedrijfsleider.
Een alternatief was de groepsverzekering, maar hier was het nadeel dat het bedrijf een gelijke overeenkomst diende af te sluiten voor al zijn bedrijfsleiders. 

 

==> Sinds 01 januari 2004 kunt u als zelfstandige een de voordelen van de groepsverzekering en de soepelheid van een bedrijfsleidersverzekering samenbrengen in één contract:  de individuele pensioentoezegging.

Schematische voorstelling

 

Voor zelfstandigen gelden andere regels dan voor loontrekkende werknemers. Wel kunnen zelfstandigen in kader van de WAP-Z  volgens bepaalde voorwaarden een groepsverzekering afsluiten.

 •  u bent zelfstandige bedrijfsleider actief  in een onderneming
 •  ontvangt een regelmatige en maandelijkse vergoeding
 •  er is geen beperking inzake maximale aftrekbare bijdrage (wel rekening te houden met 80% regel!)
 •  geen verbod op afsluiting binnen de 3 jaar voor pensionering zoals wel het geval is bij werknemers

Wel dient een onderscheid te worden gemaakt tussen zelfstandige van eerste en tweede categorie

Zelfstandigen uit de eerste categorie of de gemandateerde zelfstandige bestuurder (bestuurder, zaakvoerders, vereffenaars, zelfstandige bedrijfsleiders), kan na de nieuwe WAP regeling nog steeds aan individuele pensioentoezegging, extern (bedrijfsleiderverzekering of interne provisies) blijven financieren. 

Voor zelfstandigen van de tweede categorie (zelfstandige bedrijfleiders zonder arbeidsovereenkomst, wel met leidende functie of met dagelijkse leidende activiteit) geldt vanaf 01/01/2004 dezelfde verplichting tot externe financiering als voor de loontrekkende werknemers. Bestaande pensioentoezeggingen afgesloten voor 15/11/2003 mogen blijven doorlopen op voorwaarde dat ze niet verhoogd worden. 

In beide gevallen dienen bestaande individuele stijl "bedrijfsleidersverzekeringen" binnen de drie jaar te worden omgevormd naar individuele pensioentoezeggingen zoals beschreven in de nieuwe WAP. Tegen 31/12/2006 dienen alle reglementen te zijn aangepast en conform de WAP. 

Mogelijke waarborgen:

De individuele pensioentoezegging biedt dekking voor uzelf en voor uw nabestaanden:

 • voorziening van een kapitaal bij vroegtijdig overlijden
 • eindkapitaal op leeftijd van pensionering


Aanvullende waarborgen:

 • rente bij invaliditeit door ziekte of ongeval

Voordelen van individuele pensioentoezegging als zelfstandige bedrijfsleider:

 • de verworven prestaties en alle voordelen blijven eigendom van de bedrijfsleider in geval van overname, faillisement, fusie... Ook kan men overeenkomen dat de rechten behouden blijven, zelfs na een zware fout.
 • de individuele pensioentoezegging kan dienen voor de financiering van een hypothecaire lening
 • voordelige belasting op einddatum tegen een aanslagvoet van slechts 16.5%
 • de gestorte premies vormen géén voordeel in natura voor de bedrijfsleider en vormen een aftrekbare post voor de onderneming (rekening houdend met de 80-% regel)
 • een flexibel en uiterst voordelig systeem met tal van mogelijkheden afgestemd naar uw wensen

U bent bedrijfleider en wenst een maximale pensioenopbouw te doen in de tweede pijler

Kiest u voor VAPZ of Individuele pensioentoezegging?
 

  VAPZ IPT
Vrije keuze verzekeraar ja ja
Premie betaalt door door uzelf door de vennootschap
80 % regel ja ja
back service neen ja
Fiscaal aftrekbaar ja, beroepskost ja, bedrijfskost
Aanvullende invaliditeitsrente ja ja
taxatie premie 0 % 4.4 %
     
belasting op prestaties princiepe fictieve rente 16.5 % + sociale belastingen

Omzetting van bestaande bedrijfsleidersverzekeringen

Een bestaande bedrijfsleiderverzekering dat voor 01/01/2004 werd opgemaakt kan steeds omgezet worden in een individuele pensioentoezegging. U heeft er trouwens alle belang bij om dit te doen: zo geniet u van de betere rechtsbescherming , of u kunt het contract gebruiken voor aankoop of verbouwing van een onroerend goed.